Giriş | English

Üniversite Hakkında > Eğitim Öncesi Tanınma İçin Genel Düzenlemeler
 

Hazırlık Sınıfı

Hazırlık Sınıfı bulunan Fakülte ve Yüksek Okullara kesin kayıt yaptıran öğrencilerin kayıttan sonra aynı gün içerisinde Yabancı Diller Yüksek okulu'na giderek Seviye Tespit Sınavına girmeleri, Hazırlık programından muaf olmak isteyen öğrencilerin ise Yeterlik Sınavına girmek için sınav kaydı yaptırıp sınav giriş kartı almaları zorunludur. Bu sınavda başarılı olanlar eğitim programlarına başlatılmakta, başarılı olamayanlar ise İngilizce yabancı dil hazırlık sınıfına alınmaktadırlar. Ayrıca Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Enstitülerinin bazı bölümlerinin yüksek lisans ve doktora öğrencileri için yabancı dil hazırlık sınıfları vardır.


Yatay Geçiş

Erciyes Üniversitesi öğrencilerinin, eş değer program uygulayan kurum içindeki bir bölüme ya da başka bir yükseköğretim kurumuna yatay geçiş yapması mümkündür. Erciyes Üniversitesindeki diploma programlarına yapılacak kurumlar arası yatay geçişler; Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Senato tarafından belirlenen esaslara uygun olarak yapılır. Öğrenciler ders yılı veya yarıyıl başında yatay geçiş için başvurabilirler. Hazırlık sınıfı ile ilk yıl ve ilk yarıyılda yatay geçiş yapılamaz. Yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin ayrıldığı bölümde aldığı tüm derslerde başarı göstermesi ve yönetmelikte belirtilen diğer koşulları yerine getirmiş olması şarttır. Bir başka yüksek öğretim kurumundan Erciyes Üniversitesi’ne geçiş yapmak isteyen öğrencilerde de aynı koşullar aranır.


Birim içi geçişler

Üniversitedeki eşdeğer diploma programları arasındaki kurum içi yatay geçişler; Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.


Dikey geçişler

ÖSYM tarafından merkezî olarak yapılan dikey geçiş sınavında başarılı olan meslek yüksek okulları mezunlarının lisans programına kabulleri ve intibakları, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksek Okulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu kararlarına uygun olarak yapılır.